Beleid intrekken ongebruikte vergunningen niet voldoende

Nederweert heeft een intrekkingsbeleid opgesteld waarin is geregeld dat de gemeente ongebruikte vergunningen van (agrarische) bedrijven kan intrekken. Het is namelijk zo dat veel bedrijven nog vergunningen op de plank hebben liggen die (deels) niet (meer) gebruikt worden. Dat kan zijn omdat de activiteiten inmiddels niet meer plaatsvinden, of omdat in het verleden vergunningen ‘op de groei’ zijn aangevraagd en dat men die uiteindelijk niet nodig blijkt te hebben. Voor deze ongebruikte vergunningen is echter wel milieuruimte gereserveerd voor bijvoorbeeld de uitstoot van stikstof, geur en fijnstof.

Nederweert creëert ruimte voor groei veehouderijen

Verreweg de meeste milieuruimte in Nederweert wordt ingenomen door veehouderijen. Veehouderijen stoten veel stikstof, geur en fijnstof uit. De milieuruimte die op de plank blijft liggen, kan niet door andere bedrijven worden ingenomen. In de beleidsregel schrijft Gemeente Nederweert: “Vergunde rechten die door het niet bouwen van (agrarische) bedrijfsgebouwen feitelijk onbenut zijn gebleven, kunnen de resterende milieuruimte voor andere ontwikkelingen in de directe omgeving nodeloos beperken en zelfs onmogelijk maken”.

Voorbeeld van een niet in werking zijnde boerderij waarop nog een vergunning zit
Slechte luchtkwaliteit in Nederweert

Natuurlijk Platform is uiteraard een voorstander van intrekkingsbeleid. Maar niet om ruimte te creëren voor de groei van andere veehouderijen, maar om de luchtkwaliteit in Nederweert te verbeteren. Die luchtkwaliteit is immers slecht in onze gemeente. We hebben daarom een zienswijze ingediend met de oproep om het intrekkingsbeleid samen te laten gaan met het noodzakelijke beleid om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Gemeente Nederweert heeft daar echter geen gehoor aan gegeven.

Papieren uitstoot wordt feitelijke uitstoot

Door het niet koppelen van het intrekkingsbeleid aan luchtkwaliteit is er een grote kans dat de luchtkwaliteit in Nederweert op bepaalde plekken verder verslechtert. De ongebruikte vergunningen die middels dit beleid worden ingetrokken en die feitelijk niet tot uitstoot van stikstof, geur en fijnstof leiden (ze lagen immers ongebruikt op de plank) leidt tot milieuruimte voor andere veehouderijen die de ruimte wel graag willen gaan invullen. Papieren uitstoot wordt door dit beleid dus omgezet in feitelijke uitstoot.

Nederweert: maak zo snel mogelijk beleid rondom de luchtkwaliteit

Het intrekkingsbeleid dient dus hand in hand te gaan met luchtkwaliteitsbeleid. Intrekking van vergunningen kan dan niet leiden tot uitbreidingen van veehouderijen in gebieden waar de luchtkwaliteit al onvoldoende is. Gezien de belabberde luchtkwaliteit in Nederweert, is Natuurlijk Platform van mening dat intrekking van vergunningen ten gunste moet komen aan een verbetering van de luchtkwaliteit, en niet aan de verdere groei van de veestapel of andere activiteiten die de luchtkwaliteit verslechteren.

Lees de volledige zienswijze hier.