Omwonenden en milieuclubs hekelen luchthartige reactie provincie op bezwaren luchtvervuiling in nieuwe vergunning Kargro

[6-aug-2023] “Sorry, we geven tóch een nieuwe vergunning af voor nog meer luchtvervuiling door Kargro. Want wij, de provincie én de gemeente Nederweert hebben nagelaten concreet beleid op te stellen om de belofte van schonere lucht uit te voeren”. Dat is in een notendop het antwoord van de provincie op de bezwaren van 15 omwonenden, Stichting Groen Weert en Natuurlijk Platform tegen de uitbreidingsplannen van Kargro Recycling B.V. op het industrieterrein Aan Veertien. De bezwaarmakers ergeren zich aan de luchthartigheid waarmee de provincie de bezwaren tegen de gezondheidsschadelijke luchtvervuiling wegwuift, terwijl luchtvervuiling grote consequenties heeft voor de gezondheid van de omwonenden, inwoners van Nederweert. Raadsleden en statenleden worden opgeroepen om deze nalatigheid van gemeente én provincie op zo kort mogelijke termijn te laten corrigeren.

Nederweert heeft het Schone Luchtakkoord (SLA) getekend

In juni hebben 15 omwonenden, Stichting Groen Weert en Natuurlijk Platform een zienswijze ingediend tegen de uitbreidingsplannen van Kargro. De zorg is dat de nieuwbouw op de plaats van een afgebrande hal gepaard gaat met een verandering in productie, waardoor er meer fijnstof en geur zal worden uitgestoten, terwijl de fijnstof concentratie in dit gebied nu al veel te hoog is. De Gezondheidsraad heeft al in 2018 geconcludeerd dat langdurige blootstelling aan fijnstof tot de volgende gezondheidsproblemen kan leiden: verkorting van de levensduur, hart- en vaatziekten, longkanker, COPD, astma (vooral ook bij kinderen) en kortademigheid.

Al in januari 2020 heeft Gemeente Nederweert het Schone Luchtakkoord getekend. Daarin staan de volgende beloften:
• Een verbetering van de luchtkwaliteit […..] waarbij wordt toegewerkt naar de WHO-advieswaarden in 2030.
• In 2030 gemiddeld minimaal 50% gezondheidswinst te behalen ten opzicht van 2016.

Inmiddels zijn we 3,5 jaar verder en is er nog helemaal niets gebeurd. Sterker nog, door mee te werken aan een initiatief als die van Kargro, neemt de uitstoot van fijnstof alleen maar verder toe.

Kargro is een bedrijf dat banden recyclet
Er is haast geboden

Gemeente Nederweert en de provincie hebben weliswaar het Schone Luchtakkoord getekend met beloften erin, maar hebben verzuimd invulling daaraan te geven. Zolang je dat niet doet, gelden de soepele normen die in de Wet milieubeheer staan. Die zijn feitelijk verouderd en laten toe dat de hoeveelheid fijnstof nog steeds kan toenemen. Zo blijkt uit recente cijfers dat de totale uitstoot aan fijnstof door de veehouderij in Nederweert sinds 2021 ook is toegenomen.

Als er nieuw beleid wordt vastgesteld zal de uitwerking ervan nog wel enige tijd in beslag nemen. Eerst zal immers de toename ongedaan gemaakt moeten worden. Als Gemeente Nederweert zich aan haar belofte wil houden om in 2030 aan de WHO-advieswaarden te voldoen, mag ze dus wel haast maken. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat de lucht in Nederweert, ondanks de mooie doelstellingen, verder verslechtert.

Voor de volledige reactie van Provincie Limburg (reactie op zienswijze vanaf pagina 79): klik hier