Gemeente Nederweert: stop medewerking aan staluitbreidingen!

[14 juni 2023] Natuurlijk Platform heeft een brief naar Gemeente Nederweert gestuurd. We zijn namelijk niet tevreden met de antwoorden die het college heeft gegeven op vragen over waarom de gemeente principemedewerkingen heeft toegezegd voor bouwvlakvergrotingen ten behoeve van de groei van de intensieve veehouderij. Gemeente Nederweert werkt dus mee aan nog meer dieren in onze reeds overbelaste gemeente. Zo wordt er in één geval medewerking verleend door enkel te benadrukken dat het plan bijdraagt aan functiescheiding in het buitengebied, opruimen van verouderde bebouwing en landschappelijke inpassing. Gezondheidsverbeteringen voor omwonenden worden niet in de besluitvorming betrokken.

Gemeente Nederweert erkent problemen luchtkwaliteit

Gemeente Nederweert heeft echter grote problemen op het gebied van luchtkwaliteit. Onze gemeente heeft één van de hoogste concentraties fijnstof (PM10) in Nederland. En dat erkent de gemeente ook. In haar Omgevingsvisie buitengebied schrijft ze namelijk: Voor ontwikkelingen bij intensieve veehouderijen wordt een significante verlaging van emissies van geur en fijn stof als uitgangspunt gehanteerd. Verderop wordt in hetzelfde document geschreven: “We streven naar een structurele verbetering van de gezondheidssituatie. Mede daarom hebben we het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Door ondertekening hebben we ons, samen met de andere partijen die het SLA ondertekend hebben, tot doel gesteld om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016“.

Geurhinder in Nederweert. Rood: bedrijfsvestigingen. Zwart: woningen. De donkerbruine gebieden in het buitengebied worden door de gemeente als overbelast gekwalificeerd. In de bebouwde kom worden woningen bij een lager geurniveau al als overbelast beschouwd. (Bron: Rapportage bij analyse steekproefbedrijven Omgevingsprogramma luchtkwaliteit Nederweert 25 november 2021).

De missie die Gemeente Nederweert heeft uitgesproken is dus duidelijk: Een veel betere leefomgeving voor ons allemaal door het beduidend terugdringen van geur en fijnstof. Tot op heden komt er van deze mooie woorden niets terecht. Wij vinden dan ook dat de gemeente bij de beoordeling van principemedewerkingen aan intensieve veehouderijen, in ieder geval moet toetsen of de plannen ook daadwerkelijk bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving. De gezondheid en leefomgeving van onze inwoners moet in de huidige situatie de prioriteit zijn van de gemeente, en niet de uitbreiding van een aantal veehouderijen.

Fijnstof (PM10) in Nederweert in 2020. Nederweert springt eruit ten opzichte van de omgeving. Een grote bron bij “Aan Veertien“ is overigens de bandenverwerker op die plek. (bron kaartje: www.atlasleefomgeving.nl)
Meewerken aan staluitbreidingen is een keuze en geen verplichting

Het meewerken aan een plan om het bouwvlak van een intensieve veehouderij te vergroten om meer dieren te kunnen houden, is overigens geen verplichting waaraan de gemeente moet meewerken. Het is een keuze. En het is de taak en de plicht van de gemeente om middels ruimtelijke ordening iets aan het probleem van de luchtkwaliteit te doen. Nogmaals, een probleem dat door de gemeente zelf wordt erkend. Medewerking aan staluitbreidingen die de problemen bestendigen of zelfs vergroten, zijn onacceptabel. Dus gemeente: werk niet mee aan staluitbreidingen! En mocht de gemeente wel medewerking verlenen aan staluitbreidingen, dan vinden we dat aangetoond moet worden dat de staluitbreidingen in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van het door de gemeente gestelde doel om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te halen.

Lees hier de volledige brief aan Gemeente Nederweert.

Voor meer informatie over fijnstof en de gezondheidseffecten daarvan, verwijzen wij u graag naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.